Dasty , Professional wc gel, Ontkalker, 750 ml
Dasty , Professional wc gel, Ontkalker, 750 ml

Dasty WC gel ontkalker

Referentieprijs €5,99 Save
/
Incl. belastingen Verzendingsbeleid

Voorraad 999

De Dasty WC Gel ontkalker is speciaal gemaakt voor het ontkalken van de WC. Breng de WC Gel ruim aan onder de rand en op de wanden van de WC en spoel vervolgens weg. Laat het product een uur inwerken voor optimale reiniging. Deze fles bevat 750 ml.

GEVAAR.
Bevat: HYDROCHLORIC ACID. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Achter slot bewaren. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Draag beschermende handschoenen, bescherm de ogen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving.

LET OP: Niet gebruiken voor een septische put.

GEBRUIK:
Alleen te gebruiken voor de WC. Druk de zijkanten van de dop op de aangegeven punten in en draai de dop los. Giet het product royaal onder de rand en op de wanden van het toilet en laat het product minimaal een uur inwerken.

UFI
2AUF-343Q-R005-DXAJ